BrowserBackup Professional - Backup mọi thứ của trình duyệt

Với BrowserBackup Professional, bạn có thể dễ dàng backup mọi thứ trong trình duyệt của bạn, những thứ mà BrowserBackup làm được chắc chắn hơn so với FirefoxSync, Chrome Sync, Xmarks.. Vì BrowserBackup có khả năng backup mọi thứ của trình duyệt, từ bookmarks, mail, …