Sử dụng JavaScript phía máy khách là một cách hiệu quả để xác thực đầu vào người sử dụng nhập trong các form. Khi có nhiều trường trong form thì xác thực bằng JavaScript trở nên quá phức tạp. Class JavaScript trình bày ở đây làm cho việc xác thực form nhiều lần trở nên dễ dàng hơn. Bài sưu …