Thuộc tính position

Định nghĩa và sử dụng Thuộc tính position xác định loại của phương pháp định vị trí cho thành phần. Thuộc tính position thường dùng kèm với các thuộc tính định vị trí: left, right, bottom, top Cấu trúc tag { position: giá trị; } Với …